logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoska Rada ds. Równego traktowania powołana!
Prezydent Rafał Bruski wręczył dziś (9 lipca) powołania członkom Rady ds. Równego Traktowania. Do zadań Rady będzie należało między innymi monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy.


Powołanie Rady zapowiedziała w maju zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz. - Powołanie Rady ds. Równego Traktowania to odpowiedź na pojawiające się sytuacje dyskryminacji i niesprawiedliwego traktowania. Miasto zamierza kompleksowo przeciwdziałać wszelkim przejawom nietolerancji – Bydgoska Rada będzie organem wspierającym Prezydenta w takich działaniach – mówiła. 

Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Wyrównywanie szans i doprowadzenie do zmian świadomości społecznej w zakresie ich kompetencji i aspiracji jest ważnym aspektem zarządzania miastem.

- Zależy mi, żeby w Bydgoszczy każdy czuł się dobrze – szanowany i akceptowany. Chcemy kompleksowo przeciwdziałać wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji. Zależy nam też na koordynacji działań w tym zakresie różnych podmiotów. Dziś, 9 lipca br. wręczając Państwu powołania mogę też oficjalnie zainaugurować działalność Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania – mówił podczas inauguracji Prezydent Rafał Bruski. 

 

Rada jako podmiot niezależny, pełniący rolę doradczą i konsultacyjną zajmować się będzie zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne. Do zadań Rady należeć będzie przede wszystkim: inicjowanie działań zmierzających do realizacji zasady równego traktowania, promowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania, monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji i zaleceń, edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń, opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania. 

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania składa się z przedstawicieli różnych środowisk – wszystko po to, by w pracy nad zmianami postaw mieszkańców miasta w pełni wykorzystać wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie zawodowe jej członków.

Lista członków Rady TUTAJ