logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiany w prawie użytkowania wieczystego gruntów - komunikat
Z dniem 1 stycznia 2019 r. przechodzi na własność prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami:

mieszkalnymi jednorodzinnymi,

mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne

wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, itp.

Wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 r.  

Opłatę za rok 2019 należy uiścić w terminie do 29 lutego 2020 r. Natomiast opłatę za 2020 rok i lata następne należy uiścić w terminie do 31 marca każdego roku. Powyższe opłaty należy wnosić bez uprzedniego wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego (IWM), wymieniony w stosownym zaświadczeniu.

UWAGA:  W tytule wpłaty należy wpisać: „OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE”

Zaświadczenie zostanie wydane przez Miasto z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (bez dokonania opłaty skarbowej) lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (opłata skarbowa 50 zł).  Zaświadczenia dostarczane będą na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub na inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczono korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Wszelkie informacje dotyczące ustawy przekształceniowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 85-102 Bydgoszcz, budynek A, pokój nr 1, 4, 10  lub 11

W przypadku nieruchomości Gminy Bydgoszcz (tel. 52 58-59-440 lub 52 58 58 272 lub z końcówką  418, 286, 319, 805) 

W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa (tel. 52 58 58 190, 52 58 58 608 lub 52 58 59 235).

Powyższe zmiany reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (Dz. U z 2018 r., poz.1716).”