logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Corocznie z budżetu Miasta wspierane są przedsięwzięcia inicjowane przez bydgoskie środowiska twórcze w ramach otwartych konkursów ofert.
Od 2014 roku odstąpiono od organizacji jednego wspólnego konkursu ofert, na rzecz pięciu konkursów tematycznych.
Takie rozwiązanie znacznie ułatwiło podmiotom składającym oferty dopasowanie swoich propozycji do określonej tematyki konkursowej, jak również dało możliwość doboru składu jury pod kątem poniższych konkursów tematycznych.

 

Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że ogłoszone zostały otwarte konkurs y ofert na realizację w 2019 zadań publicznych  w zakresie  wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto informujmy, że wprowadzony został elektroniczny generator wniosków - system Witkac.pl za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć elektroniczna wersję oferty a następnie wydrukowaną i podpisany wydruk złożyć w Biurze Kultury Bydgoskiej do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 14.00. Ogłoszenia konkursowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadań publicznych  w zakresie  wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rozstrzygnięcie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Instrukcja zakładania konta w systemie Witkac.pl

Instrukcja wypełniania i składania ofert w systemie Witkac.pl

 

 

konkursy archiwalne:

Konkurs nr 1 pn. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy

Konkurs nr 2 pn. Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej

Konkurs nr 3 pn. Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy

Konkurs nr 4 pn. Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych

Konkurs nr 5 pn. Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych

 

W 2015 roku wprowadzono po raz pierwszy konkurs wieloletni, który służy wspieraniu inicjatyw kulturalnych  o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy.