logo miasta - trzy kolorowe spichrze

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2019.

Szanowni Państwo,

Prezydent Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Termin konsultacji: 30 sierpnia - 20 września 2018 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym  załącznik do ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 20 września na adres  ngo@um.bydgoszcz.pl  lub do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Jezuicka 2 Bydgoszcz
  • udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się :

ü  4 września godz. 10.00 i 16.00 sala im Łochowskiego, ul. Jezuicka 2, UMB

ü  11 września godz. 10.00 i 16.00 sala im Łochowskiego, ul. Jezuicka 2, UMB

 

 

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2, pokój nr 3, tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl

Podstawa prawna:

UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 

 

Załączniki:

Formularz konsultacyjny

Projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.