logo miasta - trzy kolorowe spichrze

20 maja 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają niecały miesiąc na dostosowanie się do zmienionych przepisów i wpis do nowej ewidencji. Jeśli tego nie zrobią, grozi im rozwiązanie z mocy prawa. 

W związku z tym informujemy , że: 

1)   stowarzyszenia z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowane w KRS, obowiązane są dostosować swoje statuty do wymagań wyżej wymienionej ustawy;

2)  stowarzyszenia zwykłe z siedzibą w Bydgoszczy, są obowiązane dostosować swoje regulaminy do przepisów nowej ustawy i złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej od dnia 20 maja 2016 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.                                  

 Brak wpisu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji w terminie do 20 maja 2018 r. skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia  z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa powyżej, stowarzyszenia zwykłe, które zawiadomiły Prezydenta Miasta Bydgoszczy o ich utworzeniu przed dniem 20 maja 2016 r., działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Karta usługi oraz wzory wniosków o wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej od dnia 20 maja 2016 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, znajdują się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy.