logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Konkurs ma za zadanie promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. 

 

Koncepcja Konkursu jest prosta. Miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież. Eliminacje ogólnopolskie Konkursu, z udziałem reprezentanta bydgoskiego odbędą się 5–6 kwietnia w Warszawie, a finał ogólnopolski Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w tym roku zaplanowano 8-10 czerwca w Trzebiatowie.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

-I etap – na szczeblu lokalnym oraz 

-II etap – na szczeblu ogólnopolskim. 

Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe. 

Zgłoszenia indywidualne:

- Ósemeczka ( klasa 4-6 Szkoły Podstawowej),

- Ósemka Junior (klasa 7-8  Szkoły Podstawowej),

- Ósemka Senior (klasa 1-5 Szkoły PonadPodstawowej) .

Zgłoszenia grupowe:

- klasa 4-8 Szkoły Podstawowej w kategorii „Ósemeczki- Grupy”,

- klasa 1- 5 Szkoły Ponadpodstawowej w kategorii „Ósemki- Grupy”

Na propozycje kandydatur/grup wolontariuszy zasługujących na wyróżnienie, czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2018 r. w Zespole ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Poznańska 3, pokój 6 (UWAGA! Decyduje data wpływu, a nie data nadania) z dopiskiem na kopercie „Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych 2018”. Karty uczestnictwa należy również wysłać e-mailem w pliku edytowalnym WORD na adres: marlena.plebanska@um.bydgoszcz.pl

Zakwalifikowane do następnego etapu osoby zostaną powiadomione o terminie i miejscu spotkania, na którym zaprezentują swoje osiągnięcia. Komisja po wysłuchaniu kandydatów wyłoni zwycięzców Konkursu.

Przy ocenie kandydatur przez jury konkursu będą brane pod uwagę kryteria m.in. konsekwencja w realizacji podjętych prac, minimum 1 rok pracy wolontariackiej, umiejętność współpracy z innymi, empatia, podejmowanie różnych działań wolontariackich na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych.

Więcej informacji pod  nr telefonu 52 58 58 727.

DO POBRANIA:

regulamin konkursu

karta zgłoszeniowa - zgłoszenie indywidualne

karta zgłoszeniowa - zgłoszenie grupowe