logo miasta - trzy kolorowe spichrze

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTAPojęcie zrównoważonego rozwoju zostało ujęte w raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Oznacza to, że należy zerwać z egoizmem i pomyśleć trochę o przyszłości. Nie jesteśmy ostatnimi ludźmi żyjącymi na tej ziemi i następne pokolenia mają takie same prawo poznać ziemskie dobra, jak i my. Dlatego powinniśmy im to umożliwiać”.
 
Geneza zrównoważonego rozwoju wywodzi się z leśnictwa i odnosiła się do rozwoju gospodarki leśnej. Aby rozszerzyć działanie tej dobrej zasady na inne dziadziny życia,  z czasem wprowadzono nowe, uzupełniające pojęcie trwałego i zrównoważonego rozwój. „ Jest to rozwój oparty na racjonalnym gospodarowaniu zasobami kulturowymi i przyrodniczymi w skali lokalnej i globalnej, które są wyczerpywalne, nieodnawialne lub mają ograniczoną zdolność samoodtwarzania
i odbudowywania się”.
 
Podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju jest rozwój wszystkich części gospodarki 
w sposób nie zagrażający zasobom środowiska naturalnego. Stanowi przeciwieństwo rozwoju substytucyjnego, czyli dążenia do poprawy jednej części środowiska/gospodarki, poprzez pogorszenie/zniszczenie innej części środowiska/gospodarki.
W roku 2007, podczas spotkania ministrów z państw Unii Europejskiej, przyjęta została Karta Lipska. Odnosząc się do zasady zrównoważonego rozwoju miast, jej zapisy zakładają, że miasta europejskie (bez względu na ich wielkość) to cenne i niezastąpione dobra gospodarcze, społeczne
i kulturowe. W planowaniu ich dalszego rozwoju należy uwzględniać wszystkie wymiary rozwoju zrównoważonego, tj. dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną i zdrowe środowisko życia. Zasady zrównoważonego rozwoju pomagają tworzyć miasta, które są przyjazne dla mieszkańców. 
Uchwalona w roku 2013 „Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” stworzona została zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju miasta. W dokumencie tym został określony m.in. Cel Strategiczny III: Ukształtowanie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury technicznej oraz ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zasady te uwzględniono również w uszczegółowionych zapisach czterech programów sektorowych, obejmujących kluczowe dla rozwoju Bydgoszczy obszary: 
•    PROGRAM NR 5 Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie
•    PROGRAM NR 7 Bydgoszcz na fali
•    PROGRAM NR 8 Przyjazne miasto dla środowiska
•    PROGRAM NR 14 Kultura energią miasta