logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Podstawowe pojęcia, definicja i cele rewitalizacji 1. Rewitalizacja1 stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.  

 2. Rewitalizacja2 - to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu,w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:
  a. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
  b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;
  c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
  d. właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
  e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej,technicznej, środowiskowej;
  f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;
  g. realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.


  1 źródło - art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji                                                                                 

  2 źródło - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

   

  Celem strategicznym rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Proces rewitalizacyjny ma więc na celu zatrzymanie procesu marginalizacji rewitalizowanych części miasta, wzrost ich znaczenia w organizmie miejskim.

  Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:

  1. rozwój gospodarczy – tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej,
  2. rozwój społeczny – zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom...),
  3. rozwój infrastrukturalno-przestrzenny – zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, modernizację i konserwację zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska naturalnego.

 

Cele szczegółowe:

 • Ożywienie społeczno-gospodarcze,

 • Zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów,

 • Uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta,

 • Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,

 • Poprawa stanu technicznego budynków i budowli,

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków,

 • Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych,

 • Zaadaptowanie obiektów na cele: społeczne, kulturalne i gospodarcze,

 • Wzrost dostępności mieszkańców do usług infrastruktury technicznej, poprawa jakości tych usług,

 • Wzrost dostępności mieszkańców do usług świadczonych przy użyciu infrastruktury społecznej,

 • Powstanie publicznej infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, terenów zielonych, sportowych,

 • Redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego,

 • Poprawa poziomu bezpieczeństwa,

 • Wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja społeczna.

   

  Kto może uczestniczyć w procesie rewitalizacji?

  Interesariusze rewitalizacji - to zbiór szeroki i otwarty: w szczególności mieszkańcy obszaru rewitalizacji właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (w tym spółdzielnie, wspólnoty, TBSy), podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa ....i wszystkie pozostałe osoby i podmioty które zainteresowane są procesem rewitalizacji w mieście (w Bydgoszczy)!

  Ponad to Komitet Rewitalizacji, który jest organem opiniodawczym oraz doradczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności.

  Gminny Program Rewitalizacji (GPR) - zasadniczy dokument służący zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji. Ma on charakter strategii, w której dokonuje się pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania służące osiągnięciu - także opisanej w GPR - wizji stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych z szeregiem innych dokumentów gminnych, wywołując szerokie skutki.

Kontakt:

Sandra Dytłow

tel. 052 58 58 078

e-mail: sandra.dytlow@um.bydgoszcz.pl