logo miasta - trzy kolorowe spichrze

RADA SPORTU MIASTA BYDGOSZCZYZadania i znaczenie Rady Sportu dla Miasta Bydgoszczy

Mając na uwadze znaczenie opinii środowiska sportowego w procesie organizowania i zarządzania sportem oraz w z związku z faktem, iż ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie stwarza możliwość powołania spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej Rady Sportu, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski zadecydował o stworzeniu takiego organu w Mieście Bydgoszczy.

Pierwsza kadencja Rady Sportu Miasta Bydgoszczy została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 807/11 z dnia 21 listopada 2011 roku. Przez okres trzyletniej kadencji, Rada Sportu służyła głównie pomocą w procesie opiniowania wniosków w zakresie przyznawania środków finansowych na stypendia sportowe, szkolenie sportowe seniorów, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowych.

Kolejna kadencja Rady Sportu Miasta Bydgoszczy została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 52/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku i obejmuje lata 2015-2019. Jest to organ opiniodawczy i doradczy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie kultury fizycznej. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

1. strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej,

2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

3. programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Bydgoszczy, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

4. projektów uchwał dotyczących stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

W skład Rady Sportu wchodzą:

1. przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Miasta Bydgoszczy,

2. po jednym przedstawicielu Sportów drużynowych – biorących udział w krajowych rozgrywkach ligowych na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej oraz lekkiej atletyki, wioślarstwa i kajakarstwa – wywodzący się z klubów sportowych osiągających najwyższe wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży,

3. przedstawiciel Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego,

4. przedstawiciel dyrektorów szkół mistrzostwa sportowego prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz – wskazany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

5. przedstawiciel wydziału Urzędu Miasta Bydgoszczy właściwego do spraw sportu – wskazany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Obecna kadencja Rady Sportu Miasta Bydgoszczy obejmuje lata 2015-2019, a posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować do Rady Sportu Miasta Bydgoszczy za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Sportu, który zapewnia obsługę administracyjną rady.

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p.III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz, tel. 52 58 58 136, email: we@um.bydgoszcz.pl